SVĚDECTVÍ


Mons. Jan Vokál

Sídelní diecézní biskup královéhradecký

Kaplička zjevení Panny Marie ve Fatimě je posvátné místo, kde se Panna Maria, krátce před dvěma světovými válkami zjevila, aby nás vlažné a hříšné vyburcovala z letargie a vyzvala k modlitbě Růžence a nápravě života. Přestože v Církvi a Písmu svatém máme 100 % všeho, co o Bohu a spáse vědět potřebujeme, naše nebeská Matka své bloudící děti nenechává bez dalšího a dalšího doteku své něžné lásky a volá nás, abychom se vzpamatovali, dokud je čas. Čas je však krátký a rychle ubíhá.

Až, dá-li Pán, bude Capelinha stát i v našem národním centru Světového apoštolátu Fatimy v Koclířově, budeme mít zblízka novou a další možnost, nechat se oslovit Mariiným hlasem a strhujícím příkladem svatých pasáčků z Fatimy.

Kéž by toto místo probouzelo v příchozích poutnících úctu k Matce Boží a lásku ke Kristu Pánu. Kéž by nás utvrzovalo v modlitbě svatého Růžence, v oddanosti Církvi a Eucharistii.

K tomu rád žehnám

+Jan


Prof. Américo Pablo López Ortiz

Mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy

Capelinha je posvátným místem, které rozhodnutím autority církve poskytuje věřícím místo k modlitbě a poutím, aby zde mohli získat stejné MILOSTI A MILOSRDENSTVÍ, jako v Sanktuáriu Panny Marie v portugalské Fatimě. Každý region Světového apoštolátu Fatimy by měl mít stejnou repliku, aby rozvíjel opravdovou úctu k Panně Marii: Latinská Amerika (Portoriko), centrální Amerika (Panama), Asie (Filipíny), Oceánie (Samoa) a východní Evropa (Česká republika). Afrika zatím čeká na možnost udělení povolení. Původní Capelinha je v portugalské Fatimě, na místě zjevení Panny Marie. Koncept přesné repliky kaple zjevení v Portoriku zajistil Prof. Américo López Ortiz od zakladatelky Kongregace sester dominikánek Panny Marie z Fatimy, Matky Domingy Guzmán Florit, nyní v procesu beatifikace. Svatyni postavily sestry této kongregace s pomocí portugalské komunity a se svolením a konzultacemi poskytnutými Světovým apoštolátem Fatimy. První přesná replika kaple zjevení je kaple v Portoriku, ve městě Guanica (diecéze Ponce). Slavnostně byla požehnána 13. 10. 1997.


Mons. Mgr. Pavel Dokládal

Národní prezident Fatimského apoštolátu v ČR

Díky každému z vás, kdo rozumí a naplňuje poslání Panny Marie v Církvi a ve světě. Díky všem "spolu-tvůrcům" Fatimy v Koclířově ve znamení Capelinhy - přesné kopie kaple Zjevení z Cova d´Iria.


Mons. Jan Paseka

Generální vikář královéhradecké diecéze

Když jsem poprvé přišel ve Fatimě ke Capelinhe, přišlo mi na mysl a do srdce jedno jediné slovo a myšlenka: POKORA. Tato kaple je pro mě vyjádřením Boží pokory, kterou si Pán nikdy a nikým nenechá vzít a pokorou Panny Marie, která nás přivádí k tomu, který je pokorně přítomný ve způsobách chleba a vína.

Jsem velmi vděčný Bohu, že replika této kaple bude v Koclířově a děkuji všem, kteří se o tuto realizaci zasazují.


Ing. Hana Frančáková

Členka mezinárodní rady Světového apoštolátu Fatimy a předsedkyně správní rady Fatimského apoštolátu v ČR

Tato malá kaple - Capelinha - kéž je i v Koclířově místem, kde se může každý setkat s Bohem, "skrytým" v daru Eucharistie, s blízkostí naší Matky, Panny Marie a také přijmout pozvání ke každodenní modlitbě svatého růžence, smírnému svatému přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci, k odčiňování hříchů, urážek a lhostejností, k modlitbám za Svatého otce, za Církev i dar míru ve světě.


Bc. Václav Kašík

Člen stálé a správní rady Fatimského apoštolátu v ČR

Stejně jako se ve Svatém roce Božího Milosrdenství v roce 2016 přenesla možnost získat milosti projití Svatou branou ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu do všech diecézí celého světa, tak nyní přechází milosti, které jsou spojeny s touto kaplí Zjevení Panny Marie ve Fatimě i do kaple Zjevení v Koclířově. Tento dar je však také spojen se závazkem, a to konkrétně odpovědět na výzvy Panny Marie k pokání, modlitbě a obětem. Kdo ji pomůže, když ne ty? Můžeš říci, že už nemáš sil, ale ona je tvou silou. Fatima je poslední definitivní vrchol mariánské úcty lidstva, nic víc už nám Panna Maria říci nemůže. Teď je řada na nás...


Jiří Chválek

Ředitel cestovní kanceláře CK AVETOUR s. r. o.

Panna Maria žila prostý život ve velkém ústraní a proto ji Církev také nazývá Alma Mater, Matkou skrytou a tajemnou. Její neskonalá pokora byla tak hluboká, že Jí na zemi vůbec nic nepřitahovalo mocněji a stáleji, než aby se skrývala sama sobě a všemu stvoření, aby byla známá jenom samotnému Bohu.

Blahoslavená Panna Maria je vrcholné a mistrné dílo Boha, prototypem člověka, ve kterém se oslavuje sám Stvořitel. Skrze Pannu Marií, přišel Ježíš Kristus na svět a skrze Ní také ve světě kraluje!

Rozhodnutí, které jsem učinil ve prospěch Panny Marie, byl můj nejskvělejší počin mého života.


MgA. Zuzana Hebronová 

Architektka projektu stavby Capelinhy východní Evropy 

Panno Maria, jsi matka, kterou nám dal Ježíš pod křížem. Zjevuješ se, aby si nám ukázala cestu k němu. Chápeš naše lidské potřeby, radosti i bolesti, protože jsi je na zemi prožila také. Stavba Kaple Zjevení je projevem naší úcty k tvému laskavému, milujícímu NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI, KTERÉ NAKONEC ZVÍTĚZÍ. Ať je nám vzorem a výzvou a Capelinha místem, které naše srdce promění!